ഞാന്‍

My photo
ഇരിട്ടി കണ്ണൂര്‍, കേരളം, India

20 March 2012

കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു / ആര്‍ഷെനി തര്‍ക്കൊവിസ്കി

 


കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നിന്നലെ
രാവിലെ മുതല്‍ ഞാന്‍ നിന്നെ ! ഏവരും
നീ വരികയില്ലെന്നുള്ള വാസ്തവം
എവ്വിധമോ നിരൂപിച്ചു കാണണം!
എത്ര സുന്ദരമായിരുന്നാ ദിനം !
സുന്ദരമാമൊഴിവു ദിനം! ഒരു
കോട്ടു പോലുമാനാവശ്യമാം വിധം !

ഇന്ന് നീ വന്ന നേരം , ഈ വാസര-
മെത്രയേറെ ജഡ തുല്യമായ് , എത്ര
ശോക നിര്‍ഭരമായ്, എത്ര മൂകമായ് !
ഇപ്പോഴും മഴ തോരാതെ തോരാതെ !
എപ്പൊഴും തരുശാഖികളില്‍ നിന്നു
ദു:ഖ ബാഷ്പം പൊഴിച്ചും വിതുമ്പിയും !

ഏതു വാക്കിനും ശാന്തമാവാതെ, യി-
ന്നേതു തൂവാലയ്ക്കുമൊപ്പുവാനാവാതെ !!!


S UTRA YA TEBYA…. (From Morning on……..)

From morning on I waited yesterday,
They knew you wouldn´t come, they guessed.
You remember what a lovely day it was?
A holiday! I didn´t need a coat.

You came today, and it turned out
A sullen, leaden day,
And it was raining, and somehow late,
And branches cold with running drops.

Word cannot soothe, nor kerchief wipe away.

- Arseniy Tarkovsky
(Translated by Kitty Hunter-Blair)


1 comment:

antos maman said...

വായിച്ചു നന്നായി എന്റെ ബ്ലോഗ് http://etipsweb.blogspot.in/